Coding/Python 삽질기2018. 6. 12. 02:59

chobomemo_TF1.zip

Old version:

chobomemo_sj25a.zip최신버전 받기 : https://www.dropbox.com/sh/smh7lsqrfw88t4a/AAAyNAYF0jUZnk6t3xQ_Gl5Ja?dl=0

16분할 메모앱Source : https://github.com/chobocho/ChoboMemoUpdate: 2019.10.10

'Coding > Python 삽질기' 카테고리의 다른 글

email parser  (0) 2018.09.12
ChoboMemo (16분할 메모)  (0) 2018.06.12
Python으로 파일 관리자 만들기  (0) 2018.05.31
hash 함수 sample code  (0) 2018.05.25
Posted by chobocho
TAG ,

댓글을 달아 주세요