Project/pyrmdup2017. 4. 14. 03:03

pyrmdup.exe

pyrmdup_0423a.zip* 사용법


1) pyrmdup 폴더1 폴더2 ...

-> 중복 파일 리스트를 보여 줌


2) pyrmdup -m 폴더1 폴더2 ...

-> 중복 파일을 하나만 빼고, duplicate 폴더로 모아 줌https://github.com/chobocho/pyrmdup
update: 2017. 4. 23

Posted by chobocho

댓글을 달아 주세요