Coding/Script2017. 6. 15. 00:30

Batch 파일을 이용한 작업을 하다가, 작업을 종료를 팝업 윈도우를 띄워주는 기능이 필요하여 찾아보았다.


[ 출처 ]

https://stackoverflow.com/questions/774175/show-a-popup-message-box-from-a-windows-batch-file


1. CSCRIPT


[ msgbox.vbs ]

Set args = WScript.Arguments

msgText = args(0)

MsgBox msgText


CSCRIPT msgbox.vbs "chobocho.com"
2. mshta 이용 


mshta javascript:alert("chobocho.com!");close();[ Python에서 호출 ]

import os

 

if __name__ == '__main__':

    cmd = "mshta javascript:alert(\"chobocho\.com!\");close();"

    os.system(cmd)

Posted by chobocho
TAG ,

댓글을 달아 주세요